فایل الکترونیکی دروس عمومی.pdf
​​​۱.pdf دکتر بهمن طاهرخانی استاد دکتر میر یوسف صادقی.pdf

۴-  dr.pdfجناب آقای دکتر امین راجی​

۵- ۵.pdf سرکار خانم دکتر یوسفی راد

۶-۶.pdf سرکار خانم دکتر ثریا شهسواری 

۷- ۷.pdf سرکار خانم زهرا شمس الهی 

۸-سرکار خانم  دکتر فاطمه علیجانی -.pdf

۹-۹.pdf سرکار خانم دکتر مومنی فر

۱۰-۱۰.pdf جناب آقای محمد رضا فرجی

۱۱-۱۱.pdf   جناب آقای منصور حمیدی 

۱۲- مهندس مهران خاکی.pdf

۱۳-۱۳-۱-.pdf جناب آقای مهندس سجاد زارع

۱۴- جناب آقای مهندس هادی یوسفی رامندی.pdf

۱۵- ۱۵.pdf جناب آقای دکتر فرهنگ میزانی​

​۱۶-۱۶.pdf جناب آقای دکتر رضا رسولی شربیانی 

۱۷-۱۷-۱y.pdf آقای علی یعقوبی

۱۸-۱۸.pdf  سرکار خانم نسیم جانی​

۱۹-آقای دکتر ابوالفضل علیایی.pdf

۲۰-آقای فرشاد فصاحت.pdf

۲۱-جناب آقای دکتر مهدی صداقت.pdf

۲۲-جناب آقای دکتر محمد علی کریمی.pdf

۲۳-جناب آقای غلامعلی محمدی.pdf

۲۴-جناب آقای فریدون جعفری.pdf

۲۵-۲۵.pdf سرکار خانم فاطمه هدایتی 

۲۶-۲۶-۱-s.pdf خانم شهناز کلجه ولدی​

۲۷-آقای مجید شهسواری.pdf

۲۸-آقای رضا برزگر کلیشمی.pdf

۲۹-خانم مریم ذوالفقاری نژاد.pdf