کوروش حاتم سروری مدیردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:مشکل عمده اسکان دانشجویان این دانشگاه، کمبود فضا و جا برای دانشجویان خوابگاهی پسر است.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین با شش خوابگاه مجردی و یک خوابگاه متاهلی، اسکان هزار و ۳۱۱ دانشجوی پسر و دختر این دانشگاه را برعهده دارد که از این تعداد حدود ۴۰۰ دانشجوی پسر و ۹۰۰ دانشجوی دختر در این خوابگاه‌ها اسکان داده شده‌اند.