به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ پیمان نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، ضمن حضور و بازدید از جهاددانشگاهی استان به گفتگو و تبادل نظر با پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان پرداخت.
وی بیان کرد: فعالیت های گسترده جهاددانشگاهی به ویژه فعالیت های مرتبط با درمان، پزشکی، فرهنگی و آموزشی می تواند در استان به مجموعه علوم پزشکی یاری نماید. وی ضمن استقبال از همکاری های دو جانبه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری گفت لازم است کارگروهی جهت برنامه ریزی این موضوع در سطح معاونت شکل گیرد تا فرآیند آن زودتر اجرایی شود.