دوره سامانه ستاد مناقصه به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین در شرکت گاز استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان قزوین ؛ دوره سامانه ستاد مناقصه به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین در شرکت گاز استان برگزار شد.
لازم به ذکر است که معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قزوین به عنوان نماینده انحصاری شرکت بهسازان ملت و تنها مجری در برگزاری آموزش های سامانه تدارکات دولت در استان در حال فعالیت است.