به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه دکتر مجتبی انصاریان طی صدور حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور کشور به مدت دو سال بعنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا منصوب شد.

دکتر انصاریان عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور است و همزمان مسئولیت واحد دانسفهان را نیز بر عهده دارد.