بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین تعداد ۵۰۰ بطری شیر کاکائو در بین دانش آموزان محروم مناطق حاشیه شهر و همچنین در بین کادر درمان دو بیمارستان بوعلی و دهخدا توزیع کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین تعداد ۵۰۰ بطری شیر کاکائو در بین دانش آموزان محروم مناطق حاشیه شهر و همچنین در بین کادر درمان دو بیمارستان بوعلی و دهخدا توزیع کرد.