بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه ای خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان در چند بند خواستار اصلاح رویه ها شد.

۱ برقراری عدالت آموزشی در سطح مدارس استان بویژه در مناطق محروم و روستایی که ناعدالتی به وضوح قابل مشاهده است

۲ حذف روابط مرسوم و دست و پاگیر اداری در برپایی اردوهای جهادی دانشگاه فرهنگیان در مناطق محروم

۳گزینش صحیح و خردمندانه دانشجومعلمان و اطلاع داوطلبین از روند جذب یا رد خود به منظور حذف واسطه گری و نگاه دقیق به مسئله جذب دانشجومعلمان و جلوگیری از ورود نیروهای بی کیفیت به دانشگاه فرهنگیان

۴ ارتقای شأن و منزلت جایگاه افسران سپاه پیشرفت کشور و تغییر نگاه هزینه ای به نگاه سرمایه گذاری در دستگاه آموزش و پرورش

۵ تکریم ارباب رجوع ها به عنوان ولی نعمتان انقلاب در مدارس و ادرات نواحی استان و پیگیری توام با احترام درخواست آنان