مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آدرس ایمیل های مورد نظرجهت ارسال فرم های عضویت در شورای مرکزی انجمن های علمی را اعلام کرد که به شرح ذیل می باشد:

* دانشکده پزشکی تا تاریخ ۶ مهر:

anjomanelmipezeshki1399@gmail.com

* دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی تا تاریخ ۱۰ مهر:

anjomanelmibehdashtpira1399@gmail.com

* دانشکده پرستاری و مامایی تا تاریخ ۶ مهر:

anjomanelmiparastarimamaei1399@gmail.com

* دانشکده دندانپزشکی تا تاریخ ۷ مهر ماه به آدرس ایمیل:

anjomanelmidandanpezeshki1399@gmail.com

جهت دریافت فرم عضویت در شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اینجا کلیک کنید.