گروه جهادی ثامن الائمه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در شب شهادت مولای متقیان ,امام علی (ع) در بین نیازمندان اطعام توزیع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /گروه جهادی ثامن الائمه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در شب شهادت مولای متقیان ,امام علی (ع) در بین نیازمندان اطعام توزیع کردند.
 

 

آنان که اموال خود را، شب یا روز، پنهان یا آشکار، انفاق مى‌کنند، مزدشان نزد پروردگارشان [محفوظ] است؛ ‌نه ترسى بر آنهاست، و نه اندوهگین مى‌شوند.
                                                                                  آیه ۲۷۴ سوره بقره

در شب شهادت مولای متقیان ,امام علی (ع),با استعانت از ایشان و نگاه مهر پرور امام رئوف ,امام رضا (ع), و به همت شما همراهان گرامی ; گروه جهادی ثامن الائمه (ع) توانست اطعام مختصری را به پیروی از پیشوای شیعیان به دست نیازمندان برساند.