دومین نشست مشترک اعضای گروه زبان و ادبیات فارسی با گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) و مرکز آموزش زبان فارسی به منظور همکاری‌های علمی چندجانبه روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به میزبانی گروه زبان و ادبیات فارسی در اتاق کنفرانس دانشکده ادبیات و علوم انسانی (اتاق۷۵۰) برگزار گردید. در این نشست …

دومین نشست مشترک اعضای گروه زبان و ادبیات فارسی با گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا) و مرکز آموزش زبان فارسی به منظور همکاری‌های علمی چندجانبه روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به میزبانی گروه زبان و ادبیات فارسی در اتاق کنفرانس دانشکده ادبیات و علوم انسانی (اتاق۷۵۰) برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی، جناب آقای دکتر سیدعلی قاسم‌زاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه، ضمن بازخوانی ظرفیت‌های گروه زبان و ادبیات فارسی و تجارب ارزنده اعضای گروه همچنین تبیین افق‌های مثبت همکاری در راستای رسالت مهم گروه در دانشگاه به معرفی چشم‌انداز آتی همکاری‌های چند جانبه ازجمله تلاش برای تأسیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات یا تأسیس دانشکده آموزش زبان و ادبیات پرداختند. در ادامه خانم دکتر گل‌پور ضمن خرسندی از تداوم جلسات مشترک، ضمن ابراز همکاری بیشتر بیناگروهی به معرفی برنامه‌های گروه آزفا برای ارتقا و تقویت آموزش زبان فارسی و زمینه‌های همکاری بیشتر پرداختند. سپس دکتر چهرقانی، مدیر گروه مرکز آموزش زبان فارسی ضمن استقبال از پیشنهاد تأسیس دانشکده مستقل، توانمندی‌های مرکز زبان و برنامه‌های همکاری عملی مرکز را با گروه آزفا در سه بخش(آموزش، آزمون و پژوهش) بیان کردند. در ادامه هر یک از اعضای گروه‌ها به اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای خود برای ارتقای سطح همکاری کاربردی در قالب برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداختند. سرانجام آقای دکتر قاسم‌زاده با توجه به ضرورت گفتمان‌سازی در سطح دانشگاه و حرکت به سوی کسب قطب علمی آموزش زبان فارسی در کشور و ارتقای آموزش و جذب دانشجویان غیرایرانی بیشتر، راهبرد عملی شدن جدی تصمیم‌گیری‌های گروه‌های سه‌گانه را ایجاد هسته‌های چهارگانه‌ی: هسته اجرایی به منظور تدوین چارچوب، اهداف و چشم اندازها و برنامه‌ها و گروه‌های زیرمجموعه دانشکده مورد نظر؛ هسته پژوهشی، هسته آموزشی و هسته روابط عمومی و تبلیغات با همکاری همه اعضای گروه‌ها دانسته است. در پایان پیشنهاد شد جلسۀ بعدی با میزبانی گروه آموزش زبان در مرکز مربوط برای تشکیل کارگروه‌ها در هسته‌های چهارگانه و همچنین کیفیت استمرار همکاری‌ها برگزار گردد.