در جلسه ای با حضور دکتر ناصر حمیدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین، سامان دهی و نظارت بر تشکل های اسلامی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه که در دفتر ریاست این دانشگاه برگزار شد، اعضای حاضر در جلسه در خصوص چگونگی سامان دهی، نظارت و فعال کردن این تشکل ها بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این جلسه، موضوعاتی هم چون راه اندازی دبیرخانه مرکزی تشکل های اسلامی دانشگاه های آزاد اسلامی استان در آینده ای نزدیک در واحد قزوین، راه اندازی و چگونگی نحوه فعالیت تشکل های اسلامی استادان و دانشجویان در واحدهای بویین زهرا و تاکستان، ارائه گزارشی از وضعیت تشکل ها در استان و برگزاری منظم جلسات هیات نظارت استانی تشکل های اسلامی دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.