قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین ؛

 به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه، کلیه خدمات آموزشی، دانشجویی و سامانه های الکترونیکیِ دانشگاه پیام نور استان قزوین از طریق شماره تلفن های پشتیبان انجام خواهد شد. 

ضمناً واحد انتشارات دانشگاه نیز بصورت تلفنی پاسخگوی درخواست ها و سفارشات آموزشی و منابع دروس شما عزیزان خواهد بود .

☎️ شماره تلفن های مهم ؛

?️حراست دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۱۶۹۳

?️آموزش دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۶۰۱۰

?️آموزش دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۷۵۸۱

?️امتحانات دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۵۳۸۵

?️خدمات دانشجویی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۳۱۰۱

?️فرهنگی و فوق برنامه؛ ۰۲۸۳۳۳۷۱۶۷۸

?️تحصیلات تکمیلی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۸۹۳۹

?️فناوری و رایانه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۳۸۴۳

?️برنامه ریزی درسی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۴۰۸۲

?️برنامه ریزی درسی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۸۹۳۰

?️نظارت و ارزیابی ؛ ۰۹۱۰۹۹۳۱۶۲۲

?️روابط عمومی؛ ۰۲۸۳۳۳۷۱۶۷۸

?️انتظامات ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۴۱۲۰

?️ انتشارات ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۸۹۳۲