به همت به همت کمیته ناظر برنشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارگاه عمومی نشریات در دو بخش حقوق نشریات و خبر نویسی برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه حقوق نشریات یکشنبه ۷ دی با تدریس مهدی تبارک کارشناس نشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کارگاه خبر نویسی دوشنبه ۸ دی با تدریس فهیمه زارع دار مدیر مفدا قزوین برگزار می گردد.

شرکت در این کارگاه عمومی برای مدیران مسئول و سردبیران نشریاتی که به تازگی مجوز انتشار دریافت کرده اند، الزامی می باشد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ ۶ دی به آدرس mefda_qazvin@ مراجعه نمایند.