طی حکمی از سوی مهندس فرشاد پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین، مهندس امین خاکباز به‌عنوان «سرپرست معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان قزوین» منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، طی حکمی از سوی فرشاد پیله‌چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین، امین خاکباز به‌عنوان «سرپرست معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان قزوین» منصوب شد.

خاکباز طی فعالیت در جهاددانشگاهی قزوین، مدیریت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و مدیریت مجتمع درمانی جهاددانشگاهی را در کارنامه خود دارد.