در حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی، اعضای شورای مرکزی سازمان انتشارات این نهاد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، با حکم دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد، علیرضا حاتمی معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهدی گلدوزها معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد قزوین، محمدرضا دهقانی معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی یزد، داریوش اسماعیلی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، احمد پایداری معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برای مدت سه سال به عنوان «عضو شورای مرکزی سازمان انتشارات» منصوب شدند.