مقاله آرزو یارکه سلخوری ، خبرنگار خبرگزاری ایسنای قزوین در ماهنامه مدیریت رسانه به چاپ رسید.

این مقاله که با مطالعه موردی بر جهاددانشگاهی واحد قزوین می باشد با عنوان« یادگیری دیجیتال در سازمان های یادگیرنده، رویکردها و چالش ها» به چاپ رسیده است.
این مقاله با محوریت دو سوال است:۱)ما به چه کاری مشغول هستیم ؟ ۲) و ما میخواهیم چه بشویم؟

در چکیده این مقاله اینطور آمده است :

دنیای متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای بقا به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند سازمان‌ها را در تأمین اهداف یاری دهد، یادگیری مستمر افراد و کارکنان با شیوه نوین و به کمک فناوری اطلاعات (یادگیری دیجیتال) است.
این نوع یادگیری فرایندی است که سازمان را از ابعاد گوناگون و در جهت رسیدن به برنامه‌ها و اهداف کلی و جزئیاش یاری می‌رساند. به‌عبارت‌دیگر یادگیری (یادگیری دیجیتال) قلب تحول و بهبود سازمانی است.
 به گفته دفت در رابطه با ماهیت سازمان و ترسیم آیندهٔ آن قصد و نیت سازمان‌ها پاسخگویی به این دو سؤال است: ما به چه‌کاری مشغولیم؟ و ما می‌خواهیم چه بشویم؟ سؤال اول به رسالت یا مأموریت سازمان و دومی به چشم‌انداز سازمان اشاره دارد؛ کارکنان با یادگیری مستمر، همیشه به دنبال پاسخی مناسب برای این دو سؤال اساسی سازمان خود خواهند بود، لذا در این پژوهش موضوع «یادگیری دیجیتال در سازمان یادگیرنده» باهدف بررسی رویکردها و چالش‌ها به روش پیمایشی انجام گرفت که ۶۰ نفر از کارکنان و مدیران جهاد دانشگاهی واحد قزوین به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه «قابلیت یادگیری سازمانی» بوده و یافته‌ها نشان داد: بین متغیر مستقل «یادگیری دیجیتال» با متغیرهای وابسته «نگرش به مأموریت سازمان»، «نگرش به چشم‌انداز سازمان»، «نوآوری و تقویت کارگروهی و مشارکت سازمانی» و «تغییر و تحول سازمانی» ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین متغیر «یادگیری دیجیتال» با «انگیزه کارکنان» هیچ ارتباط معناداری یافت نشد.

این مطلب در شماره ۴۴ ماهنامه مدیریت رسانه  در خردادماه ۹۸ به چاپ رسیده است.