کارگاه های آموزشی آشنایی با آخرین قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور و آشنایی با وظایف و اختیارات هیأت های تطبیق مصوبات شهرستان با همکاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛چهارشنبه ۲۹ خردادماه کارگاه های آموزشی توسط دفتر امورشهری و شوراهای استانداری قزوین  با همکاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

این کارگاه های آموزشی که در محل استانداری قزوین برگزار می شد، در دو مبحث آشنایی با آخرین قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور و آشنایی با وظایف و اختیارات هیأت های تطبیق مصوبات شهرستان مطالبی توسط اساتید ارائه شد.

همچنین در این کارگاه ها ، مهندس حسینی معاون مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور مباحثی را ارائه کردند.