پیام رئیس جهاددانشگاهی قزوین به مناسبت تحویل سال ۱۳۹۸

فرمود: ای معلی روز نوروز روزی است که خداوند از بندگان پیمان گرفت که او را بپرستند و چیزی را برای او شریک قرار ندهند و پیرو آیین فرستادگان و حجت ها و دوستانش باشند و آن روز اولین روزی است که خورشید طلوع کرد و بادهای بارورکننده وزیدند و شکوفه و گل های زمین آفریده شد و … لب لباب و جان ِ کلام امام ششم این بود که نوروز، آن روزی است که اتفاقی نو و حرفی تازه در عالم خلقت رقم خورده است. انگار کن ، حیات تازه ای در شکوفه ها و گل های رنگین هستی دمیده باشند. به روشنی همین معنا، برایتان روز و روزگاری نو را از خدای بزرگ خواستارم. 
روزهاتان همه هم رنگ بهار
لحظه تان همه پرنور و نسیم

فرشاد پیله چی

رئیس جهاددانشگاهی قزوین