به همت کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارگاه آموزش عمومی نشریات در ۲ بخش، به صورت مجازی برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه آموزش عمومی نشریات شامل حقوق نشریات و خبر نویسی یکشنبه و دوشنبه ۷ و ۸ دی ماه به صورت مجازی دردانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

درروز نخست این کارگاه آموزشی سید مهدی سید صادقی مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به ارائه توضیحاتی در خصوص تاثیرگذاری نشریات دانشجویی در جامعه دانشگاهی پرداخت و در ادامه مهدی تبارک کارشناس نشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین آموزش های لازم در خصوص جشنواره تیتر ۱۲، سامانه خانه نشریات و سوالات متدوال دانشجویان در حوزه نشریات را به دانشجویان ارائه داد.

 در روز دوم این کارگاه دکتر محمد رضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص حمایت های لازم از نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قول مساعدت داده و در ادامه نحوه خبر نویسی و انواع سبک های خبری توسط فهیمه زارع دار مدیر مفدای دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دانشجویان آموزش داده شد.

گفتنی است؛ شرکت دراین کارگاه برای مدیران مسئول و سردبیرانی که به تازگی مجوز دریافت کرده بودند الزامی بود.