دومین بازدید اعضای کمیته دانشگاهی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس علوم پزشکی قزوین با حضور در بیمارستان رازی انجام شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دومین بازدید اعضای کمیته دانشگاهی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس با حضور دکتر ناهید یزدی معاون فنی معاونت بهداشتی، منیژه وحدانی مسئول دبیرخانه این کمیته و سایر اعضا یکشنبه ۷ دی با حضور در بیمارستان رازی انجام شد.

در این جلسه اعضا در خصوص راهکارهای اجرای قانون انطباق با موازین شرع مقدس در مراکز درمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین با هدف بررسی رضایتمندی همراهان بیمار از اجرای طرح قانون انطباق در بیمارستان رازی مقرر گردید فرم هایی تهیه و به دفتر رییس دانشگاه ارسال گردد.

 برگزاری جلسه ای با هدف تبیین اهداف طرح حقوق گیرنده خدمات قانون انطباق با موازین شرع و اجرای آن در کلیه بیمارستان ها توسط­ کارشناس معاونت درمان،  معرفی رابط و کارشناس قانون انطباق با موازین شرع توسط کلیه واحدها و تجلیل از کارکنان فعال در حوزه اجرای قانون انطباق از جمله مصوبات جلسه فوق بود.