مدیرمسول نشریه علمی “فضای زیست” از استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی برای چاپ مقالات در این نشریه دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر فریبا البرزی، عضو هیات علمی این دانشگاه و مدیرمسئول نشریه علمی “فضای زیست” با دعوت از استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی برای چاپ مقالات در این نشریه، گفت: نشریه علمی “فضای زیست” به بررسی مبانی، جریان ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش‌های بین‌ رشته‌ای هنر پرداخته و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی در این زمینه بپردازد.

عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: نشریه علمی”فضای زیست” می‌تواند چشم‌اندازی از تمامی فضاهایی باشد که به واقعیتی از حضور و زیستن آدمی موجودیت می‌بخشند و تلاش دارد فضاها را در ارتباط با انسان و ژرفای سکنی گزیدن او مورد مطالعه دقیق و موشکافانه قرار داده و بر این اساس در مسیر ارتقای کیفی زیستن، حضور و سکونت انسان در فضا قدم بردارد.

مدیرمسئول نشریه علمی “فضای زیست” دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در ادامه حوزه تخصصی این نشریه را در زمینه فضای زیست انسان در قالب فضاهای معماری و شهری دانست و یادآور شد: تلاش در راستای مطالعات تاریخی، هنری، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی فضای زیست انسان در عرصه معماری، شهرسازی و معماری منظر در ایران و جهان، فراهم آوردن بستری برای مطالعات بین رشته‌ای در خصوص ارتباط فضای زیست انسان با عرصه‌های مختلف هنری (هنرهای تجسمی و کاربردی)، ایجاد ارتباط میان فضای سکونت و زیست انسان در عرصه‌های عمومی و خصوصی، فضاهای شهری و معماری، گسترش محدوده مطالعات صورت گرفته در خصوص فضا در حوزه معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری، معماری منظر و هنر، بیان یافته‌های پژوهشی در زمینه اثرگذاری عوامل طبیعی، فرهنگی، قومی، اجتماعی و تاریخی در آفرینش فضای زیست انسان، توسعه دانش و آگاهی در خصوص رابطه متقابل میان انسان، تجارب و ادراکات او در مواجهه با فضای زیست خود از مهم ترین حوزه های تخصصی این نشریه است.

وی در پایان گفت: استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی می توانند مقالات خود را برای بررسی و چاپ در این نشریه به آدرس پست الکترونیک(ایمیل) به نشانی E-mail: lifespacejournal@gmail.com  ارسال کنند.