کانون سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف آموزش دانشجویان برای دستیابی به تمام ابعاد سلامت از جمله روحی،روانی، معنوی و اجتماعی و برگزاری کمپین هاو کارگاه های آموزشی اردوها و پویش های دانشجویی و جشنواره ها از سال ۹۴ فعالیت خود را آغز نموده است.