دبیر منتخب شورای انضباتی منطقه ۶ گفت: دبیر شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دارای سوابق و تجارب ارزنده ای است که سبب تنش زدایی درپرونده ها می شود و کلیه اقدامات صورت گرفته در بخش شورای انضباطی این دانشگاه دقیق و قانون مند است.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ یوسف قنبری دبیر شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیر منتخب منطقه ۶ کشور، طبق دستور العمل شورای مرکزی انضباطی دانشجویان، سه شنبه ۳۰ دی از دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بازدید کرد و عملکرد شورای انضباطی این دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

قنبری در حاشیه جلسه فوق در گفتگو با مفدا بیان کرد: دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دارای عملکرد بسیار مطلوب است و دبیر و کارشناس این دبیرخانه دارای تجارب ارزنده ای  می باشند.

وی افزود: عملکرد شورای انضباطی در دانشگاه ها متفاوت از سایر ارگان های قضایی است و بیشتر در بخش های آموزشی و اصلاحی دانشجویان فعالیت دارد.

گفتنی است؛ در پایان این بازدید  جلسه ای با معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین  با هدف بررسی بازدید فوق و عملکرد شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.