کانون دانشجویی نبض سبز دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدف تحقیق و تفحص در محیط زیست، حمایت از حقوق حیوانات، ترویج فرهنگ بازیافت و تفکیک زباله، ترویج درختکاری و حفظ محیط زیست، زیباسازی فضا دانشگاهی و برگزاری اردوهای دانشجویی و فعالیت های گروهی مرتبط با کانون از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است.