مادر عزیز و مهربانم آهنگ صدایت زیباترین ترانه زندگی من، نفس هایت تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودن من است؛ امروز روز توست و چه زیباست که وقتی از تو حرف میزنم احساس میکنم به خدا نزدیک ترم و در مقدس ترین نقطه لحظات زندگی قرار گرفته ام، وقتی نام مقدست را بر زبان می آورم بغض گلویم را می فشارد واین نشان عشق خالص و پاک توست.