معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش(عیدی) ۱۴۰۰ کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل پرداخت پاداش (عیدی) سال ۱۴۰۰ کارکنان و اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کرد.

دکتر فداکار در این دستورالعمل تأکید کرد: ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید نوروز، نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش عیدی سال ۱۴۰۰ به کارکنان اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ می شود.

۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان حداکثر عیدی کارکنان تمام وقت شاغل در دانشگاه

براساس بندهای این دستورالعمل، به کارکنانی که مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک‌هزینه­ های حق تأهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۳۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۵۴۰ ریال کمتر و از مبلغ ۵۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۱۰ ریال بیشتر نشود، براساس روزهای کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود.

براساس این دستورالعمل؛ کارکنانی که در سال جاری براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به قرارداد کارمعین تغییر وضعیت گرفته‌اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت عیدی می‌شوند.

همچنین کارکنان تمام‌وقت بازنشسته و یا خرید خدمت که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول ‌به کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ ۱۵ میلیون ریال عیدی دریافت می‌کنند.

میزان عیدی کارکنان ساعتی تمام وقت

در این دستورالعمل آمده است کارکنان ساعتی تمام‌وقت مشمول مقررات تأمین اجتماعی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به‌کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲ هزار و ۲۲۰ساعت کارکرد داشته باشند، تا سقف مبلغ ۵۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۱۰ ریال از عیدی بهره‌مند خواهند شد.

همچنین کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعت کارکرد ایشان کمتر از ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت باشد، به‌ نسبت ساعت کارکرد، از عیدی بهره‌مند خواهند شد.

کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به‌صورت ساعتی همکاری می‌کنند، به‌نسبت کارکرد تا سقف ۱۵ میلیون ریال از عیدی بهره‌مند می‌شوند.

براساس بندهای این دستورالعمل به کارکنان قراردادی نیمه‌وقت (که حق بیمه آنها از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود)، در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ مطرح شده در ابتدای این دستورالعمل پرداخت می‌شود.

کارکنان مأمور از دیگر سازمان‌ها و نهادها به دانشگاه، طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه پاداش (عیدی) دریافت می‌کنند.

نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه

در این دستورالعمل آمده است میزان پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۲۹ میلیون ریال قابل پرداخت است.

میزان پاداش عیدی به اعضای هیأت ‌علمی نیمه‌وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت، معادل یک‌دوم مبلغ اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

همچنین پاداش اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند، نسبت به کارکرد آنها مطابق پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

براساس این دستورالعمل؛ پاداش (عیدی) موردنظر در این دستورالعمل فقط به کارکنانی تعلق می‌گیرد که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه شروع به‌کار کرده و در حال انجام خدمت هستند.

همچنین به کارکنانی که از عضویت هیأت ‌علمی به حالت غیرهیأت ‌علمی تغییر وضعیت داده یا می‌دهند و یا بالعکس، عیدی به‌نسبت مدتی که در هر یک از وضعیت‌های مزبور اشتغال به‌کار داشته‌اند و مطابق با ردیف های مربوطه به‌صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

در این دستورالعمل تأکید شده همچنین اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی نیمه‌وقت که به تمام‌وقت تغییر وضعیت داده‌اند و یا بالعکس، به‌نسبت مدتی که در هر یک از دو وضعیت نیمه‌وقت و تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند، متناسب با وضعیت مزبور و برابر ضوابط مربوطه عیدی آنها محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین عیدی اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که در طول سال جاری از یک واحد به واحد دیگر مأمور یا منتقل شده‌ اند، از واحدی که حقوق دریافت می کنند، پرداخت خواهد شد. اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی دانشگاه که به دیگر نهادها و سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مأمور شده‌اند، با توجه به دریافت تمام حقوق و مزایا از محل مأموریت (مقصد)، عیدی را نیز از همان محل مأموریت دریافت خواهند کرد.

اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که در سال ۱۳۹۹ قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل، با دانشگاه قطع همکاری کرده‌اند، به‌میزان کارکرد خود عیدی تعلق می‌گیرد.

همچنین اعضای هیأت ‌علمی و غیرهیأت ‌علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده یا می‌کنند و یا به‌موجب حکم قطعی از خدمت در دانشگاه به‌طور موقت منفصل شده یا می‌شوند، می‌توانند پس از اشتغال مجدد به‌کار نسبت به ماه‌های کارکرد حسب مورد از پاداش آخر سال بهره‌مند ‌شوند.

براساس بندهای این دستورالعمل اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده یا می‌کنند و به طور موقت همکاری آنها با دانشگاه قطع شده یا می‌شود، می‌توانند پس از اشتغال به کار مجدد در صورتی که دستمزد ایام مرخصی استعلاجی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد، از پاداش آخر سال و براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل، بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است براساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی، پرداخت عیدی یک‌بار در سال به‌میزان ۳۰ میلیون ریال معاف از مالیات بوده و مابقی تا سقف پرداخت عیدی مشمول ۱۰درصد کسر مالیات می‌شود.