با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی و مرکز مشاوره امین دانشگاه آزاد اسلامی قزوبن، یک دوره آموزشی با عنوان ” تدریس اثر بخش در فضای مجازی” ویژه استادان در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، استاد علی مصلحی راد مدرس این دوره در خصوص رابطه با چالش های به وجود آمده در عناصر آموزشی هم چون استاد، دانشجو، طرح درس، محتوا، اجرا و ارزشیابی و ضرورت تجدید نظر نسبت به آنها و پذیرش پارادایم جدید در حوزه آموزش و یادگیری در عصر کرونا مطالبی را بیان داشت.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در ادامه این دوره، راه کارهای عملی برای موضوعاتی هم چون دانش های مورد نیاز استادان در آموزش الکترونیکی، مولفه های مهم تدریس اثر بخش در فضای مجازی، تغییر نگرش استادان نسبت به آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری و سنتی، مقابله با مشکلات اساسی آموزش الکترونیکی نظیرکاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان، ارزشیابی و درک متقابل استاد و دانشجو را به استادان حاضر در این وبینار آموزشی ارائه کرد.