فراخوان شرکت در اولین جشنواره ملی برنامه سازی رادیو و مسجد – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)