اولین دانشجوی پسا دکتری رشته‌ی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی در دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، پذیرفته شد. دکتر امیرعباس تقی زاده فعالیت پژوهشی خود در موضوع “مطالعه کارائی روش‌های چند متغیره پارامتری و غیرپارامتری برای بیان مطلوبیت و گزینش ارقام ایده‌آل در محصولات باغبانی” را در این مقطع زیر نظر …

اولین دانشجوی پسا دکتری رشته‌ی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی در دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، پذیرفته شد.
دکتر امیرعباس تقی زاده فعالیت پژوهشی خود در موضوع “مطالعه کارائی روش‌های چند متغیره پارامتری و غیرپارامتری برای بیان مطلوبیت و گزینش ارقام ایده‌آل در محصولات باغبانی” را در این مقطع زیر نظر دکتر جعفر احمدی، آغاز کرده است.

گفتنی است دکتر تقی زاده ضمن ثبت هشت مقاله علمی پژوهشی یک مقاله علمی ترویجی و چهار مقاله همایشی در طول دوران پژوهش خود و تحقیقات گسترده در حوزه محصول زیتون، موفق شده است در دو سال متوالی ۱۳۹۸ و‌ ۱۳۹۹ به عنوان یکی از پژوهشگران برتر دانشگاه انتخاب شود.