نحوه ثبت نام اولیه در سامانه سجاد و  نیز نحوه ثبت درخواست در سامانه سجاد جهت شورای بررسی خاص به ” به شرح پیوست به اطلاع دانشجویان ” />

اطلاعیه شورای بررسی موارد خاص – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)