شیوه‌نامه‌ی درخواست” />

شیوه‌نامه‌ی درخواست حذف اضطراری، حذف ترم با احتساب و بدون احتساب در سنوات در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)