هشتاد و یکمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح یک شنبه ۹ اسفند در سالن شهید اسکندری نژاد مجموعه پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضاء برگزار شد.

له گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، مرکز رشد در راستای هدف خود جهت پشتیبانی و حمایت از تبدیل ایده های نوآورانه و فناورانه حمایت های مالی  و خدماتی می نماید مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین نیز با هدف ساماندهی ارائه این خدمت و حمایت ها آیین نامه پشتیبانی مراکز به تصویب رسیده است.