به اطلاع دانشجویانی که با مرحوم مزدک زبر دست عضو محترم هیات علمی رشته فیزیک مرکز اسدآباد درس داشتند می رساند : دانشجویان  ذی نفع تکالیف مورد نظر خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ به ایمیل جناب آقای دکتر محمد ظاهری ارسال نمایند.

شرح تکلیف :

الف) در دروس نظری: دانشجویان بایستی از مسایل پایان فصل و از هر فصل ۵ مسئله تا پایان فصل ۸ را حل نموده و برای استاد به ایمیل ذیل ارسال نمایند.

ب) در دروس عملی: دانشجویان بایستی ۳ آزمایش را به دلخواه انتخاب و تئوری آزمایش، نحوه انجام و نتایج آن را به صورت مکتوب شرح داده و به ایمیل استاد ارسال نمایند.

ج) آدرس ایمیل جناب آقای دکتر محمد ظاهری

ahmzaheri@yahoo.com

د) دانشجویان محترم در قسمت متن ایمیل، حتما نام و نام خانوادگی، رشته و مرکز تحصیل خود را ذکر نمایند