معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ دستورالعملی از افزایش سقف وام صندوق پس انداز کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی فداکار معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل ” افزایش سقف وام پس انداز کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی” را به روسای دانشگاه آزاد اسلامی استانها ابلاغ کرد.

دکتر فداکار در این دستورالعمل تاکید کرده در راستای اهتمام به رفاه کارکنان خدوم دانشگاه و به منظور استفاده بهینه از وجوه صندوق پس انداز کارکنان، سقف وام صندوق پس انداز کارکنان براساس مصوبه شورای معاونان دانشگاه آزاد اسلامی از مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.