گزارش تصویری از مراسم معارفه دکتر علی شاه حسینی به عنوان سرپرست موقت دبیرخانه هیات امنای استانی

و مهندس علی رضا ابراهیمی بسابی به عنوان مشاور در امور اجرایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین