داوری پایان نامه های ارسالی با هدف جهت دهی برای تبدیل آن ها به رفع معضلات ایجاد شده در صنعت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، برگزاری داوری برنامه ملی گرنت فناوری در استان قزوین با هدف جهت دهی به پایان نامه ها برای تبدیل آن ها به رفع معضلات ایجاد شده در صنعت برگزار شد.

از پایان نامه های منجر به تولید محصول اولیه در حوزه فناوری های مختلف از جمله ICT پس از پذیرش طرح ها حمایت های مالی صورت خواهد پذیرفت.

فراخوان اولیه اسفند ماه سال۱۳۹۹ منتشر شد و بیش از ۳۰ پایان نامه به دبیرخانه گرنت فناوری در استان قزوین ارسال گردید و پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات دفاع برای هریک از شرکت کنندگان، تعداد ۲۵ طرح به مرحله اصلی داوری راه پیدا کردند و پس از ثبت نتایج داوری ۱۳ طرح در شورای پذیرش گرنت فناوری به تصویب رسید.