هشتاد و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح روز شنبه بیست و دوم خرداد ماه در سالن شهید اسکندری نژاد مجموعه پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضاء برگزار شد. با پذیرش شرکت گسترش زیست فناوری آوین با هدف تولید گرفت پودر استخوانی محصول mpv  در مرکز رشد موافقت گردید.