قائم مقام پارک علم و فناوری قزوین گفت: ادبیات امروز کمیته امداد امام خمینی (ره) متفاوت از گذشته شده و با دهه های قبل تفاوت چشمگیر دارد و روزآمد شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین؛ مهدی نصرالهی در بازدید مشاور رئیس و دبیر هیات مرکزی اندیشه ورز کمیته امداد از پارک علم و فناوری قزوین بیان کرد: ادبیات امروز کمیته امداد امام خمینی (ره) متفاوت از گذشته شده و با دهه های قبل تفاوت چشمگیر دارد و روزآمد شده است.

وی ادامه داد: امروز کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت فناوری و پارک های علمی سمت و سو پیدا کرده است که این رویکرد نشان از جهت گیری علمی مدیریت این نهاد دارد.

قائم مقام پارک علم و فناوری قزوین اضافه کرد: پارک و علم و فناوری و کمیته امداد امام (ره) در ایجاد اشتغال نقطه مشترک دارند و نقاط مشترک می تواند به افزایش همکاری و هم افزایی میان پارک علم و فناوری و کمیته امداد امام (ره) کمک می کند.

نصرالهی عنوان کرد: نگاه دانش بنیان در ایجاد اشتغال پارک علم و فناوری محوریت دارد و این فرصت، بستر شایسته ای است تا از ظرفیت موجود برای خدمت به مددجویان استفاده شود.

در ادامه رئیس کمیته امداد اداره قزوین اظهارکرد: پارک علم و فناوری می تواند همکاری خوبی  برای ایجاد اشتغال در جامعه مددجویان کمیته امداد امام (ره) با این نهاد داشته باشد.

علی اصغر کشاورز حسین آبادی عنوان کرد: امروز که با خشکسالی مواجه هستیم از پارک علم و فناوری انتظار داریم به داد مددجویانی که اشتغال آنها تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته، برسند.

وی تصریح کرد: ظرفیت های موجود در پارک علم و فناوری نه تنها در موفقیت بلکه می تواند در افزایش ارزش افزوده اشتغال زایی مددجویان نیز موثر باشد.

رئیس کمیته امداد قزوین یادآورشد: باید پیوند کمیته امداد امام خمینی (ره) و پارک علم و فناوری بیشتر شود.