کاغذ آهار مهره شرکت برگه زرین قلم عماد با عاملیت دکتر هومان بابااولادی از واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین در فهرست ملی میراث نا ملموس ثبت شد.