حضورمنتخبین شورای اسلامی شهر قزوین ئر ئانشگاه

به گزارش روابط عمومی،  منتخبین دانشجو در ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین آقای دکتر مهدیخانی،،آقای فرمانی ،خانم مهندس تقوی ضمن حضور در دانشگاه پیام نور استان قزوین، در نشستی صمیمی با رئیس، معاون و مدیران ستادی  دانشگاه پیرامون مسائل مختلف دانشگاه و دانشجویان گفتگو و تبادل نظر کردند.

و مقرر گردید که بصورت فصلی جلساتی در خصوص بررسی موانع و مشکلات تشکیل و در کارگروه های علمی اژ،ظرفیت دانشجویان نخبه و کانون نخبگان دانشگاه در خصوص مدیریت شهری و تصمیم گیری در بحث شورایاری  جدی تر از گذشته بصورت جامع و هدفمند استفاده گردد. 

 در پایان جلسه دانشجویان عزیز منتخب شورای شهر قزوین توسط ریاست محترم دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.