جلسه مشاوره مالکیت فکری شرکت های فناور صبح پنج شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد پارک علم وفناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، جلسه مشاوره مالکیت فکری شرکت های فناور با با حضور پویان پیر دیر مدیر عامل موسسه نوآوری، انتقال فناوری و دارایی فکری مارلیک مشاور مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری قزوین در محل پارک به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد.

این جلسه که در مدت زمان شش ساعت برگزار شد، ۳ شرکت فناور مستقر در پارک و ۲ شرکت حقوقی غیر مستقر، در حوزه مالکیت فکری مشاوره دریافت کردند.