مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونین ایشان، با حضورفاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البر و آبیک در مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا پیله ور مدیر امور موسسات پارک دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دیدار در خصوص پیگیری مصوبات سفر سورنا ستاری در حوزه توسعه زیست بوم نوآوری استان قزوین شامل: بررسی مشارکت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تکمیل پروژه چشمه نور ایران، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان جهت توسعه فناوری های موردنیاز پروژه چشمه نور از طریق مرکز نواوری چشمه نور واقع در پارک علم و فناوری قزوین، جذب اعتبارات جهت تسریع در تامین زیرساخت اراضی پارک علم و فناوری قزوین جهت واگذاری اراضی به شرکتهای دانش بنیان، مشارکت و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در احداث پردیس فناوری آبیک، ایجاد کارخانه نوآوری در استان، ایجاد ساختمان کارگاهی پارک جهت استقرار شرکتهای دانش بنیان نوع تولیدی و احداث پردیس سلامت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.