جلسه مرکز طلایه داران صلح و سازش علم و فناوری قزوین صبحح سه شنبه ۹ شهریور با حضور اعضای مرکز برگزار شد و به مسائل حقوقی واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فنوری قزوین پرداخته شد.