فرآیند ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۰ توسط دانشجو راهنما به شرح زیر برای دانشجو فعال می گردد.

  1.  از طریق منوی درخواست/مجوز -زیرمنوی“منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو” اقدام به ثبت درخواست نمائید
  2. در قسمت ارسال درخواست جدید، طبقه بندی موضوع را “عملیات آموزشی دانشجو” و موضوع درخواست را “مجوز انتخاب واحد” و نیمسال درخواست را معادل “۴۰۰۱” قرار دهید.

۳.با انتخاب دکمه ی“ثبت”درخواست مجوز انتخاب واحد ترم مهر۴۰۰ برای دانشجو ثبت می گردد.

۴.از طریق منوی “ثبت نام دروس دانشجو” زیر منوی “انتخاب واحد  اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.

نکات مهم :

  • دانشجویانی که در ترم ۳۹۹۲ انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می باشند.
  • دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۳۹۹۲ و ۴۰۰۱ وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
  • دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های ۴۰۰۱ ترم مرخصی ثبت شده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
  • دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
  •