دکتر زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه با رادیو گفتگو با تاکید بر مساله‌محور و نیازمحور بودن دانشگاه‌های مهارتی علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای بر تقویت این دانشگاه‌ها تاکید کرد.

دکتر زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه با رادیو گفتگو دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای را دانشگاه‌هایی مساله‌محور و نیازمحور دانست و اظهار داشت: این دانشگاه‌ها افرادی را پرورش می‌دهند که در صنعت و جامعه نقش آفرین بوده و آموزش‌های آن‌ها مهارتی و مساله محور است.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، دکتر زلفی‌گل تقویت دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارت علوم عنوان کرد و افزود: علاوه بر این آموزش‌های مهارتی را در سایر دانشگاه‌ها نیز مدنظر قرار دادیم و از فعالیت‌های فوق برنامه و جغرافیای فراغت دانشجویان برای آموزش‌های مهارتی استفاده می‌کنیم و امیدوارم بسترهای نرم و سخت افزاری را برای تحقق این هدف به کار گیریم.