صبح چهارشنبه ۳۱ شهریورماه تفاهم نامه مشترک فی ما بین اداره کل بهزیستی استان و پارک علم و فناوری قزوین منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در راستای عدالت اجتماعی و به منظور ارتقاء شاخص های رفاه اجتماعی و توانمند سازی اقشار مختلف مردم و به ویژه گروه های هدف و همچنین در جهت ارتقای ظرفیت های توانمند سازانه و خلاقیت های جامعه هدف و تحقق بیشتر اهداف توانمند سازی و حمایت هدفمند تر از جامعه هدف و جبران خلاء های برنامه ای و خدماتی موجود طرح های نوآورانه در قالب اشتغال فردی و گروهی (گروه های همیار زنان سرپرست خانوار) در مسیر مناسب، تفاهم نامه از فی ما بین اداره کل بهزیستی استان و پارک علم و فناوری قزوین منعقد گردید.

آموزش آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار، زنان معتاد بازپروری شده، معلولین و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بازاریابی به گروه های همیار زنان تحت پوشش بهزیستی، آسیب شناسی و بررسی علل عدم توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در جامعه هدف سازمان طی نشست های مشترک با حضور نخبگان معلول از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه می باشد.