جلسه پذیرش ایده های مرکز رشد دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک صبح پنجشنبه ۲۵ شهریورماه با حضور ابوالفضل صدقی سرپرست مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری قزوین، مسئولین مرکز رشد دانشگاه، داوران و متقاضیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در ابتدا با پذیرش شرکت پایاب صنعت آسایش آبیک با هدف تولید تجهیزات توانبخشی موافقت گردید.

در ادامه با پذیرش شرکت پیشتازان فیدار شیمی مانی با هدف تولید سنتز آنتی اسکالانت یا ضد رسوب در بخش رشد مقدماتی و پذیرش شرکت صنعت پژوهان اشراق با هدف تولید و ساخت انبوه بال هون در بخش رشد مقدماتی نیز موافقت گردید.