شرکت دانش بنیان تونل ساز ماشین از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین،موفق به بومی سازی و تولید دستگاه های میکروتونلینگ شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در راستای حل معضل جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری استان خوزستان که در سال های اخیر به عنوان یک چالش مهم در صنعت آب و فاضلاب کشور مطرح بوده است، شرکت دانش بنیان تونل ساز ماشین از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین موفق به بومی سازی و تولید دستگاه های میکروتونلینگ مورد نیاز این پروژه با کیفیت بالا و قیمت مناسب نسبت به نمونه های خارجی شده است.

بخشی از عملیات احداث لوله فاضلاب در این طرح به طول حدود ١٢ کیلومتر به روش میکروتونلینگ انجام خواهد شد که سایز های لوله رانی مورد نظر طرح در این بخش ١٠٠٠ میلیمتر، ١٢٠٠ میلیمتر و ١۴٠٠ میلیمتر می باشد.

همچنین شرکت تونل ساز ماشین در پروژه فاضلاب اهواز در بخش اول طراحی، ساخت، تامین دستگاه و تجهیزات میکروتونلینگ و در بخش دوم عملیات اجرایی میکروتونلینگ به طول حفاری ١٠٠٠ متر را برعهده دارد.

در زمان اجرای این پروژه ١٢٠ نفر بصورت مستقیم و ٢۵٠ نفر بصورت غیر مستقیم مشارکت خواهند داشت و میزان صرفه جویی ارزی در این طرح ۶٠ درصد نسبت به نمونه های مشابه خارجی می باشد.