سومین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه غیاث­ الدین جمشید کاشانی صبح پنجشنبه با حضور اعضا در سالن کنفرانس مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین به نقل از روابط عمومی دانشگاه غیاث­ الدین جمشید کاشانی، جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در دوره رشد مقدماتی، با حضور اعضاء شورا در صبح پنجشنبه ۸ مهر ماه در محل دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش یک هسته فناور در خصوص استقرار در مرکز رشد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با پذیرش هسته فناور «فن آوری بهینه میوه» با عنوان ایده محوری «تولید محصول از ضایعات فرآوری میوه» در مرحله رشد مقدماتی موافقت گردید.