ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته مرکز قزوین (آزمون سراسری ۱۴۰۰)​

​بدین وسیله به استحضار می رساند ثبت نام، شامل مراحل زیر می باشد و انجام تمام مراحل الزامی است: